Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego
Dowody Osobiste
Ewidencja Ludności
Siedziba: Urząd Miasta i Gminy Wleń
Pl. Bohaterów Nysy 7, 59-610 Wleń
Telefon: 75 7136086
E-Mail: usc@wlen.pl, ros@wlen.pl
Godziny pracy: poniedziałek 8.00– 17.00,
wtorek - piątek 7.30 - 13.30
Kierownik: Bożena Lisiecka

Urząd Stanu Cywilnego

W szczególności do Urzędu Stanu Cywilnego należy realizacja zadań wynikających z przepisów:

1) prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w tym:
a) sporządzanie ksiąg stanu cywilnego, urodzeń, małżeństw i zgonów, które nastąpiły w okręgu działania Urzędu Stanu Cywilnego,
b) prowadzenie akt zbiorczych i skorowidzów do ksiąg stanu cywilnego,
c) przyjmowanie oświadczeń woli o: wstąpieniu w związek małżeński, uznaniu dziecka, nadaniu dziecku nazwiska męża matki, powrocie do nazwiska przed zawarciem rozwiązanego małżeństwa;
d) aktualizowanie przechowywanych ksiąg przez wpisywanie wzmianek dodatkowych i przypisków na podstawie orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych, zawiadomień i wpisów aktów nadsyłanych przez inne Urzędy Stanu Cywilnego oraz oświadczeń woli osób zainteresowanych.

2) wydawanie wypisów z ksiąg stanu cywilnego oraz zaświadczeń:
a) odpisów zupełnych i skróconych z aktów urodzeń, małżeństw i zgonów,
b) o braku przeszkód wyłączających zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej,
c) stwierdzających, że obywatel polski lub cudzoziemiec nie posiadający żadnego obywatelstwa, posiada zdolność prawną do dokonania czynności stanowiącej podstawę sporządzenia aktu stanu cywilnego za granicą.

3) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach:
a) odtworzenia lub ustalenia treści aktu stanu cywilnego,
b) sprostowania błędu pisarskiego,
c) uzupełnienia treści aktu stanu cywilnego,
d) wpisywania do krajowej księgi stanu cywilnego aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu sporządzonego za granicą,
e) zmiany imienia i nazwiska;

4) prowadzenie innych nie wymienionych wyżej spraw wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz innych przepisów dotyczących rejestracji akt stanu cywilnego.

5) wykonywanie zadań określonych w ustawie o orderach i odznaczeniach, a w szczególności występowanie z wnioskiem o nadanie medali " za długoletnie pożycie małżeńskie ″.

6) organizowanie uroczystości związanych z:
a) jubileuszami pożycia małżeńskiego,
b) rocznicami urodzin.

7) sporządzanie testamentu w formie przewidzianej w art. 951 kodeksu cywilnego.

8) przyjmowanie podań, pism, przesyłek wpływających bezpośrednio do Urzędu Stanu Cywilnego.

9) orzekanie w sprawach zmiany imion i nazwisk oraz dostosowania pisowni imion i nazwisk do pisowni polskiej zgodnie z fonetycznym brzmieniem, a także ustalania brzmienia oraz pisowni imion i nazwisk.

10) nadawanie numeru PESEL.

Stanowiska

Kierownik

Zastępca Kierownika USC

Rejestracja stanu cywilnego

https://msw.gov.pl/pl/sprawy-obywatelskie/rejestracja-stanu-cywi

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 kwietnia 2015 14:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jarosław Koziński
Ilość wyświetleń: 4273
16 stycznia 2019 11:36 (Adam Kondratowicz) - Zmiana danych jednostki.
16 stycznia 2019 10:51 (Adam Kondratowicz) - Zmiana danych jednostki.
14 kwietnia 2015 14:13 (Jarosław Koziński) - Aktualizacja danych jednostki.
Zatrzymaj banner przewijany